Forum Name Topics Last Post
General Zone
การตั้งค่าร้านค้า
วิธีการตั้งค่าร้านค้า Store Configuration
5 on 6/3/2555 13:00:00
by Administrator
in การยกเลิกร้านค้าออนไลน์
การตั้งค่าระบบสินค้า
วิธีการตั้งค่าระบบสินค้า Product System
1 on 6/2/2555 9:38:00
by Administrator
in การตั้งค่าระบบสินค้า
การตั้งค่าระบบสั่งซื้อสินค้า
วิธีการตั้งค่าระบบสั่งซื้อสินค้า Order System
3 on 3/2/2555 10:45:00
by Administrator
in การรับชำระเงินผ่าน PayPal
วิธีการเชื่อมบัตรเครดิต
ขั้นตอนวิธีการ เชื่อมบัตรเครดิต
2 on 6/2/2555 10:28:00
by Administrator
in การสมัคร PayPal
การลงรูปและข้อมูลสินค้า
วิธีการลงรูปและข้อมูลสินค้า
3 on 3/2/2555 11:33:00
by Administrator
in การลงสินค้า
การแก้ไขข้อความในเว็บ
วิธีการแก้ไขข้อความในเว็บ
6 on 23/5/2555 11:41:00
by Administrator
in การทำภาพโลโก้
การสมัครเปิดร้านค้าออนไลน์
ขั้นตอนการสมัครเปิดร้านค้าออนไลน์
1 on 3/2/2555 13:57:00
by Administrator
in ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
ระบบ forum หรือ เว็บบอร์ด
การตั้งค่า ระบบ forum หรือ เว็บบอร์ด
6 on 8/2/2555 16:36:00
by Administrator
in วิธีการเปิดใช้ระบบเว็บบอร์ด (forum)
facebook
การทำให้ facebook มาอยู่ในร้านค้าออนไลน์
3 on 23/5/2555 10:25:00
by Administrator
in การยกเลิกระบบ Facebook fan page
การเปลี่ยนเทมเพลต
การเปลี่ยนเทมเพลตร้านค้า
1 on 21/5/2555 11:54:00
by Administrator
in การเปลี่ยนเทมเพลต
การเปลี่ยนภาษา
การเปลี่ยนภาษาหน้าเว็ปไซต์
1 on 23/5/2555 10:49:00
by Administrator
in การเปลี่ยนภาษาหน้าร้านค้า